Кафедра эксплуатации пожарной техники, средств связи и малой механизации

Courses 2021

Basic Statistics and Reporting in R with RStudio

Instructors: Anna Shirokanova, HSE – St. Petersburg

August 9-14, 2021

This course offers an introduction to popular statistical tests and project reporting in R and R Markdown. Participants will learn the techniques of data wrangling, parametric and non-parametric tests and linear regression in R. In addition, the course will introduce creating interactive reports in RStudio. By the end of this course, participants will have completed a full-cycle analysis in R, from reading in the data, performing basic pre-processing, to performing statistical tests and reporting the results. Previous knowledge of statistical tests and any statistical software is not required but will be an asset.

Basic Statistics and Reporting in R with RStudio Syllabus (IPSA-HSE 2021) (PDF, 125 Кб)

Experimental Research in the Social Sciences

Instructor: Israel Marques II, HSE – Moscow

August 9-14, 2021

This course introduces students to experiments as a tool for social science research and provides the tools needed to integrate them into their research agendas. Contemporary social science faces a number of fundamental challenges – omitted variables, selection effects, and reverse causality – that complicate our ability to study the world. This course will cover the basic logic of experimental methods, illustrating how and when they best address these problems. The course will cover a variety of experimental methodologies, as well as best practices for designing, analyzing, and presenting them. We will also discuss practical issues such as ethical review, implementation, and integration with other methods.  

Experimental Research in the Social Sciences Syllabus (IPSA-HSE 2021) (PDF, 129 Кб)

Instructor: Werner Patzelt, Germany

August 9-14, 2021

Applied Regression

Instructor: Eduard Ponarin, HSE – St. Petersburg

August 16-21, 2021

The purpose of this course is to acquaint the student with basic regression methods, including linear regression, logistic regression, and Poisson regression. The course assumes knowledge of basic statistics. Some prior experience with the R programming language will be very helpful but is not required. Each session has a lecture and a lab component. Labs review examples of problems discussed in the lecture.

Підрозділи Інституту прикладного системного аналiзу

 • Факультет системних досліджень
  • Кафедра математичних методів системного аналізу — ММСА
  • Кафедра системного проектування — СП (САПР)
 • Відділ курсової підготовки — ФКП, про курси
 • Факультет другої вищої та післядипломної освіти ІПСА — ФДВтаПО
 • Підготовчі курси

Інститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

ІПСА готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном.

Подразделения Института прикладного системного анализа

 • Факультет системных исследований
  • Кафедра математических методов системного анализа, ММСА
  • Кафедра системного проектирования, СП
 • Отдел курсовой подготовки
 • Факультет второго высшего и последипломного образования
 • Подготовительные курсы

Институт прикладного системного анализа Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины, который действует в структуре Национального технического университета Украины КПИ им. Игоря Сикорского и имеет IV уровень аккредитации, созданный в 1997 г.. По Постановлению Кабинета Министров Украины на базе Научно-исследовательского института прикладного системного анализа НАН Украины и Минобразования Украины и кафедры математических методов системного анализа КПИ им. Игоря Сикорского. Это связано с организацией в Украине целенаправленных научных исследований, проведением и координацией научно-технической и образовательной деятельности в области прикладного системного анализа, новейших информационных технологий и компьютерных наук. В ИПСА действуют три научные отделы: математических методов системного анализа, прикладного нелинейного анализа, численных методов оптимизации. В 2006 году в состав института входит кафедру систем автоматизированного проектирования / САПР (старое название — «кафедра конструирования и производства электронно-вычислительной аппаратуры» (до 1985 года), новое название — «кафедра системного проектирования») совместно с НИИ информационных ресурсов (ИНФОРЕС) .

В институте издается международный научный журнал «Системный анализ и информационные технологии», который является профессиональным по ряду специальностей, утвержденных ВАК Украины. Проведение фундаментальных и прикладных исследований осуществляется в тесной связи с учебным процессом. Результаты научных разработок непосредственно внедряются в учебный процесс.

ИПСА готовит специалистов по информационным технологиям, системного анализа и интеллектуальных систем принятия решений, которые способны проектировать, создавать и эксплуатировать компьютерные системы для анализа, предвидения, прогнозирования и управления динамическими процессами в макроэкономических, технических, физических, экологических и финансовых сложных системах.

Выпускники работают системными аналитиками, руководителями разработок информационных систем, менеджерами проектов, инженерами компьютерных систем и сетей в государственных и коммерческих (и производственных) учреждениях, банках и на биржах в Украине и за рубежом.

Terms of Participation

General Terms

 1. Participation in the IPSA — HSE Summer School is open to students of all levels of study, as well academics and professionals, provided they meet the prerequisites specified for courses;
 2. Normally, all applications are approved. However, we reserve the right to reject an application, if all all vacant places are occupied or the purpose of participation is not related to the goals of the Summer School;
 3. Participants may take 1 course per week only (2 courses in total for a Summer School);
 4. Summer School 2021 will take place online (in Zoom). Students must ensure that they have all necessary equipment to participate effectively in the course (e.g. web-camera, microphone etc.).

School Schedule

Each course lasts for 5 days, from Monday till Friday. On Saturday students may take part in an exam to obtain a graded certificate with ECTS;

Each course is 2 ECTS (38 contact academic hours, 38 academic self-study hours). An academic hour is 40 minutes. Students are supposed to have approximately 5 hours of contact work and 5 hours of self-study a day.

All time slots in the schedule refer to the Moscow time (GMT +3) and may vary from your local time.

IPSA-HSE 2021 Preliminary Schedule (PDF, 77 Кб)

Participation Fees

All applicants are to pay the non-refundable registration fee. This fee is never refunded, unless a course is cancelled by the organizers.

The participation fee is to be paid within 10 days of the receipt of the acceptance letter from the IPSA — HSE team. Payment deadline extensions can be granted upon request via hseipsa@gmail.com, explaining the reasons for the delay. If an applicant fails to pay in time, her / his application is suspended. 

The fees can be paid online via credit card. The fees must be paid in roubles.

Discounted fee can be paid by:

— students and employees of the Russian universities and research (education) institutions, including HSE University and its campuses;

— IPSA Methods Schools alumni, including the alumni of the IPSA-HSE Summer School;

— Citizens of the developing countries, according to the list.  

Type of Fee

General fee

Discounted Fee*

Non-refundable registration fee

900 roubles

900 roubles

Participation fee

15900 roubles

10900 roubles

Fees Refund

If the course is cancelled by the organizers, the students get full refund within 45 business days (including the registration and participation fees).

If a student refuses to take part in a course, the amount of the refund is calculated based on a timeframe a notification of withdrawal is received:

 • 30 calendar days or more before the Summer School begins: 100% of the participation fee (registration fee is not refunded);
 • 29 to 8 calendar days before the Summer School begins: 50% of the participation fee;
 • Less than 8 calendar days before the Summer School begins: no refund is possible.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector